FANDOM


Ova funkcija je dodata na SA-MP 0.3e verziji i nece raditi na predhodnim.Zamenjuje teksturu objekta sa tekstom.

Parametri: Edit

(objectid, text[], materialindex = 0, materialsize = OBJECT_MATERIAL_SIZE_256x128, fontface[] = "Arial", fontsize = 24, bold = 1,
 fontcolor = 0xFFFFFFFF, backcolor = 0, textalignment = 0)


objectid - ID Objekta na kojem se zamenjuje tekstura sa tekstom.
text[] - Tekst koji će biti ispisan na objektu.
materialindex[] - Index objekta na kojem će biti ispisan tekst.
materialsize - Veličina teksta.
fontface[] - Tip fonta.
fontsize - Veličina fonta.
bold - Debljina fonta.
fontcolor - Boja fonta u ARGB formatu.
backcolor - Boja pozadine u ARGB formatu.
textalignment - Aligment teksta (osnovno = left).


Return Ne koristi se.


if (strcmp("/text", cmdtext, true) == 0)
{
	new objekt = CreateObject(19353, 0, 0, 10, 0.0, 0.0, 90.0); //Kreiranje objekta
	SetObjectMaterialText(objekt, "SA-MP {FFFFFF}0.3{008500}e {FF8200}RC7", 0, OBJECT_MATERIAL_SIZE_256x128,\
	"Arial", 28, 0, 0xFFFF8200, 0xFF000000, OBJECT_MATERIAL_TEXT_ALIGN_CENTER);
	// ispisano je "SA-MP 0.3e RC7" na objektu, sa narandžastom font bojom i crnom pozadinom.
	return 1;
}


NAPOMENA: Boja uređivanja (Color embedding) se može koristiti za više boja u textu!